EFOP-3.3.7-17-2017-00040

 

eu infoblokk also

  akadalymentes ikon                       EFOP-3.3.7-17-2017-00040

Informális és nem formális tanulási lehetőségek 
kialakítása a köznevelési intézményekben

Élményközpontú tanulási lehetőségek a Kodóban

 

A kedvezményezett neve: Kodolányi János Gimnázium

A projekt címe: Élményközpontú tanulási lehetőségek a Kodóban

A szerződött támogatás összege: 67 016 541 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.01.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00040

A projekt tartalmának bemutatása:

„Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél.” Bertold Brecht

 

A Kodolányi János Gimnázium 2018.02.01-vel elkezdte megvalósítani az EFOP-3.3.7-17-2017-00040 pályázat keretében elnyert 67 016 541 forintos támogatási összegből az informális és nonformális tanulási lehetőségek kialakítását.

A pályázat keretén belül informatikai eszközök beszerzésére és az iskola falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások megkezdésére illetve a jelenleg is zajló szakkörök fejlesztésére kerül sor. A tanórán kívüli tanulás módszereinek és formáinak megismertetése, megszerettetése a pályázat egyik kiemelt célja, valamint olyan közösségi tér biztosítása, amely élményközpontú tanulási lehetőséget kínál tanulóinknak.

Célok illeszkedése a helyi igényekhez

A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

A szakmai tervben található 42 programelem maximálisan lefedte az ismeretterjesztést, fejlődést elősegítő, művészeti, kulturális és kreatív tartalmi elvárásokat. Olyan különleges programok kerültek megvalósításra, mint az ördöglakat készítő szakkör, Youtube csatorna indítása, billentyűs kurzus, népek konyhája, képregény írás, újságíró szakkör, társasjáték szakkör, stb. A tanulóink érdeklődési körüknek és igényeiknek megfelelően választhattak a programok közül és kaphattak segítséget különböző kompetenciáik fejlesztéséhez játékos, élményszerű formában.

A pedagógusok számára az intézményi foglalkoztatás keretein belül gyakran határokat szab a rendelkezésre álló időkeret és a többi tanulóval való együttes oktatás feladata, ezért kiemelten fontos az informális keretrendszer biztosítása, a hivatalos értékelésmentes környezet biztosítása. A tanulmányi teljesítményükben, szociális és általános kultúrájukban elmaradással küzdő tanulók fejlesztésében nagy segítséget jelentenek a különböző tanórán kívüli edukációs és szabadidős tevékenységek. Az esélyegyenlőség biztosításával több olyan tanuló is részt tudott venni a programokban, akiknek szülei a magánórák keretében igénybevehető képzéseket nem tudták volna megfizetni. ( Pl orosz és olasz nyelv, nyelvvizsga felkészítők, billentyűs kurzus, síelés, önvédelmi és küzdősportok..stb.)

A prevenciós, tanórán kívüli szabadidős és kulturális programokat értékelve általánosságban elmondható, hogy az intézmények tanulói körében nagy népszerűségnek örvendenek, illetve nagymértékű igény mutatkozik további hasonló lehetőségek igénybevételére is.

A telefonfüggőség, nomofóbia, mobiltelefon használat veszélyeire felhívó programsorozat mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind a tanulóink szülei körében nagy elismerést váltott ki. További sikeres ismeretterjesztő programként említhető a Testképünkről szóló Pszichológus által tartott előadás.

A Projekt hosszú távú hasznosulásai

Célunk, hogy a fejlesztés kedvező hatásait hosszú távon is fenntartóvá tegyük. Reményeink szerint a projekt megvalósítása után egyértelműen megmutatkozik majd, hogy melyik megvalósított tevékenység segítségével sikerült a legjelentősebb változást elérnünk a célcsoportban. Az iskola vezetésének döntése alapján, a sikeres programokat bonyolító pedagógusok kötelező óraszámába tanóraként kerül beszámításra a különböző programelemek megtartása, amennyiben az heti rendszerességgel zajlik.

A projekt hosszú távú eredményei közé sorolhatók a kulturális programok közvetett hatásai, azaz a résztvevő gyermekek kompetenciáinak, készségeinek és képességeinek fejlődése. Pl Kodolányi Műveltségi Vetélkedő, Színjátszókör, Tavaszi Összművészeti Fesztivál, Nyelvi vetélkedők, gyárlátogatások, kamaraének együttes, olvasó és irodalmi körök, iskolarádió, filmkészítő szakkör... stb.

A megvalósuló programok eredményeként olyan tanórán kívüli tevékenységek valósultak meg, melyek az iskola által kínált alapszolgáltatásokat kiegészítve hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek személyre szóló fejlesztési lehetőségeket kapjanak. Ezek várhatóan hozzájárulnak a gyermekek szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, a személyiségfejlődési folyamatok előmozdításához. A projekt megvalósításával a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek is lehetőséget kapnak képességeik kibontakoztatására és fejlesztésére valamint beilleszkedési nehézségeik leküzdésére illetve nagyobb figyelem fordítható a sajátos nevelési igényű és magatartási –vagy beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekekre is.

A projekt megvalósulása a Székesfehérvári iskolák közösségi életére is hatást gyakorol. A megvalósítás eredményeként a kulturális ellátottság javul, ezáltal lehetőségeik is kibővülnek. A fejlett szociokulturális ellátásban részesülő, műveltebb társadalom tagjai eredendően nagyobb esélyekkel és jobb lehetőségekkel indulnak a továbbtanulás, pályaválasztás, majd a munkahelyszerzés és – megtartás területén. Célunk, hogy ezeket a lehetőségeket minél több gyermekünk számára biztosíthassuk, ezáltal fejlesztve az iskolánkba járó gyermekek életminőségét.

A projekt a fent említett pozitív előrelépések mellett jelentős szemlélet formáló erőt is hordoz magában. A gyermekek és családjaik programokba történő bevonása elősegíti a kulturális tevékenységek népszerűsítését, a művelődés és az egész életen át tartó tanulás fontosságának kihangsúlyozását. A projekt megvalósításával sikerül elérnünk, hogy a résztvevők és az érdeklődők a különböző művészeti és oktatási formák igénybevételét mindennapi tevékenységeik körébe is beillesszék. A megvalósítást követően is törekszünk arra, hogy a tanulók és szüleik érdeklődését folyamatosan fenntartsuk, és további programlehetőségeket biztosítsunk számukra.

A programok változatossága, széleskörű elérhetősége és sokrétűsége jelentősen hozzá tud járulni az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;

minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;

A megvalósított pedagógus továbbképzések jelentősen hozzájárultak a folyamatos szakmai fejlődéséhez, a nevelőtestület csapatként való együttműködéséhez, a pedagógusok motivációjának fejlesztéséhez, valamint a nevelőtestület egymás jobb megismeréséhez.;

Az új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozása és fejlesztése lehetőséget teremtett a napi monoton munkavégzésből való kitörésre, változások eszközlésére, a tanulók jobb és alaposabb megismerésére.

Az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazása a tanulói motiváció felépítésében és megtartásában számottevő eredményeket mutatott, hozzájárult a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztéséhez, az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;

A különböző programelemek megvalósításához szükséges beruházások, fejlesztések észrevehető digitális eszközpark fejlesztést eredményeztek, az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakítása közelebb vitte intézményünket a digitális iskola megvalósulásához.

Magyarország digitális stratégiájával összhangban szeretnénk tanulóink és pedagógusaink digitális kompetenciájának fejlesztését digitális iskolai mintatanterem felállításával és a pedagógusok mindegyike számára személyre szóló laptop biztosításával elérni.

A digitalizálódó gazdaság és társadalom fokozatosan növekvő jelentőségű alapkészségévé váltak a digitális készségek: a társadalmi és munkaerőpiaci érvényesülés egyre inkább a digitális eszközök kezelési képességétől függ, ezért az oktatás és képzés is kulcskompetenciaként kezeli, hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció (írás-olvasás-szövegértés) kompetenciához. A digitális készségek biztosítják a kommunikációs üzenetek átadását; az információk elérését, feldolgozását; a munkavégzés során szükséges irányítás, vezérlés megvalósítását. A mindennapi élet és a társadalmi érintkezés során pedig az ismeretszerzés, a tanulás, a kikapcsolódás forrása; a kapcsolattartás egyik platformja, valamint az ügyintézés, a vásárlás egyre fontosabb felülete.

Növekvő jelentőségük ellenére a társadalmon belül a digitális készségek jelentős különbségeket mutatnak a területi és szociális helyzettől függően, amely növeli a társadalmi egyenlőtlenséget azáltal, hogy a digitális készségekkel rendelkezők könnyebben és gyorsabban érnek el bizonyos szolgáltatásokat, előnyöket, míg a digitális készségekkel nem, vagy csak korlátozottan rendelkezők jelentős hátrány elszenvedői. Az esélyteremtés miatt is fontos, hogy az oktatás és a képzés kiemelten kezelje a digitális készségek átadását.

Az informális tanulás, szervezett közös játék, vetélkedők keretében rendszeresen alkalmazzuk az élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére;

Saját adottságaink, erősségeink figyelembevételével, átfogó, tematikus, jellemzően informális és nem formális tanulási programokat dolgoztunk ki és vezettünk be a tanév során.


A pályázat keretében és segítségével megvalósult programjainkról:

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO