Könyvtárunkról

 

 

A Kodolányi János Gimnázium Könyvtárának Használati Szabályzata

A könyvtár feladata gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és a használók számára a hozzáférés biztosítása.

1. A könyvtár használóinak köre

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár: az iskola tanárai, tanulói és dolgozói számára nyújt szolgáltatásokat. Intézményünk sajátos jellegéből adódóan a nappali tagozatos gimnáziumi tanulók mellett, a szakképzésben, a levelező szakképzésben és a levelező gimnáziumban tanuló felnőttek is az iskola tanulója státuszának megfelelő könyvtárhasználati jogokkal rendelkeznek.

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső előadók, óraadó tanárok is igénybe vehetik.

2. Beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni.

A beiratkozás az adatfelvétellel válik teljessé. (Megadandó adatok: név, születési adatok, lakcím, telefon, e-mail., osztály megjelölése, osztályfőnök neve). Kiskorúak és önálló keresettel nem rendelkezőek esetében a gondviselő neve is az alapadatok közé tartozik. A személyes adatok nyilvántartásának biztonságáért a könyvtáros a felelős.
A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak a könyvtári tartozás rendezése után történhet. Ezt a tényt a könyvtáros aláírásával igazolja. A leszámolás megkezdéséről a titkárság és a gazdasági hivatal tájékoztatja a könyvtárat. A könyvtári tartozások rendezéséről szóló igazolás ,- amely aláírás és bélyegző a leszámoló íven - hiánya esetén a leszámolás felfüggesztendő a tartozások rendezéséig.

3. Az állomány jogi és fizikai védelme

Minden olvasó az általa helyben használt, illetve a nevére kikölcsönzött dokumentumért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ezek megrongálása vagy elvesztése esetén a kárt köteles megtéríteni.
Ennek módja

 • egy ugyanolyan dokumentum megvétele.
 • Ha ez nem lehetséges, akkor - egyeztetés alapján - egy másik, hasonló dokumentummal való pótlása.
 • Nem beszerezhető dokumentum esetén az aktuális forgalmi árat köteles befizetni az olvasó az iskola gazdasági hivatalában, majd az erről szóló nyugtát lemásolásra bemutatni a könyvtárban.

Az elveszett dokumentum árát a könyvtár gyarapítására kell fordítani.
A kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönző személy ugyanolyan állapotban köteles visszaszolgáltatni.
A félreértések elkerülése végett a már meglévő rongálódást, hiányokat a könyvtár kölcsönzés előtt jelezi.

3.1 A könyvtárhasználati szabályzat ismertetésének formái:

1. A gimnáziumi képzés 5. a 9. évfolyamán a tanév elején az osztályfőnök a házirend mellékleteként ismerteti.

2. Az iskola honlapján a Könyvtár linkre kattintva olvasható.

3. A könyvtárban elolvashatja minden új beiratkozó.

A könyvtárhasználati szabályzat tudomásul vételét és elfogadását az olvasó beiratkozása jelzi.
A személyi változásokat (osztályváltás, lakcímváltozás stb.) a könyvtárban a könyvtárhasználónak kötelessége bejelenteni.
A lejárt kölcsönzési határidőkről elektronikus levélben értesítést kap az olvasó.
Két sikertelen felszólítás e-mail felszólítás után hagyományos postai úton feladott levelet kap a tanuló, majd, figyelmeztetésként tájékoztatjuk az osztályfőnököt, majd a szülőt.

A könyvtárban a diákok csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.

4. A könyvtárhasználat módjai, a könyvtár szolgáltatásai

 • helyben használat
 • kölcsönzés
 • csoportos használat

4.1 Helyben használat

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelô munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. A helyben használat a könyvtár olvasótermében történik.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • kézikönyvtári állományrész;
 • különgyűjtemények (pl. folyóiratok, elektronikus dokumentumtár anyaga, CD, DVD, video, audio kazetta,).
A helyben használható dokumentumok tanórára kölcsönözhető minősítést kapnak, mivel a szaktanárok egy-egy tanítási órára kikölcsönzhetik azokat. Indokolt esetben (pl. versenyre való készülés, kiselőadáshoz történő jegyzetelés, stb.) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre a tanulók is kikölcsönözhetik.

A könyvtáros - tanár szakmai segítséget ad:

 • az információforrások használatában
 • a szellemi munka technikájának alkalmazásában
 • a technikai eszközök használatában
 • indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzés biztosításával

4.2 Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros - tanár(ok) vagy könyvtári asszisztens(ek) tudtával lehet kivinni. A könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat az olvasó köteles az előre meghatározott időpontig hibátlanul visszaszolgáltatni.

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni abban az esetben, ha a dokumentum még nem szerepel a könyvtár adatbázisában. A Huntéka rendszerű elektronikus adatbázisban nyilvántartott dokumentumok esetében elektronikus kölcsönzés történik. Ebben az esetben a számítógép rögzíti a kölcsönzést aláírásra értelemszerűen nincs módja.

 • A „kölcsönözhető könyv" minősítést kapott dokumentumok 4 hétre kölcsönözhetőek.
 • A „kötelező olvasmány" minősítést kapott könyveket 3 hétig használhatják a diákok.
 • A „tartós tankönyvek" kölcsönzése az adott tanév végéig biztosítható.
 • (További részleteket lásd még: VI.sz. melléklet)
 • A „tanórára kölcsönözhető" megjelölést kapott dokumentumok az adott napra vihetők el, indokolt esetben 3 napig is a tanulónál lehet
 • A „tanári segédanyag" minősítést kapott dokumentumokat az adott szaktárgyat tanító kolléga mindaddig használhatja, amig a tantárgy tanításához szükséges

4.2.1 Ingyen tankönyvvel való ellátás

A 2020/21-es tanévtől minden diákunk ingyen tankönyvellátásban részesül. A tankönyvellátás könyvtári kölcsönzéssel valósul meg, ennek megfelelően diákjaink a tanév utolsó tanítási napjáig kötelesek visszaadni a könyvtárnak a „tartós tankönyv" minősítést kapott dokumentumokat a kötelező érettségi tárgyak tankönyvei és kiegészítő anyagai – atlaszok, táblázatok – kivételével..

A gimnázium minden évfolyamán kötelesek a tanulók a tanév utolsó tanítási napjáig azokat a tartós tankönyveket visszajuttatni a könyvtárnak, amelyeket már nem tanulnak tovább és a tantárgy nem kötelező érettségi tárgy.

A visszaadás ütemezése évfolyamonként történik, annak érdekében, hogy a könyvtárban a feladatok szervezhetőek maradjanak. Az osztályfőnök és a tanulók előzetes tájékoztatást kapnak arról, hogy az adott osztály mely napon rendezi adott évi könyvtári tartozásait. Az ütemezés betartása elsősorban a tanulók érdeke, mert csak így biztosítható a gördülékeny lebonyolítás, fennakadás, hosszas várakozás nélküli könyvvisszavétel.

A kötelező érettségi tantárgyak esetében, legkésőbb a szóbeli érettségi vizsga megkezdéséig minden ingyen tankönyv ellátásban részesülő tanuló megtarthatja tankönyveit és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő anyagokat (pl.: függvénytáblázat, történelmi, , földrajzi és irodalmi atlaszokat). Szóbeli érettségi vizsgáját azonban csak akkor kezdheti meg, ha a vizsga igazgatójának vagy osztályfőnökének átadta a könyvtártól kapott írásos igazolást tartozásai rendezéséről.

Az egyes tantárgyak tanulásánál használt nyomtatott munkafüzetek nem minősülnek tankönyvnek, ezeket a tanulók saját forrásból szerzik be.

A korlátozások egyéni elbírálás, alapján feloldhatók (pl. fogyatékkal élő tanuló esetében), Az egyéni helyzetek mérlegelése mindig annak az alapelvnek alapján történik, hogy a könyvtár szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát támogatja.

4.2.2 Az elveszett, megrongálódott dokumentumok árának megtérítése

Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni.

4.2.3 A tanári kar dokumentum-ellátása

Az iskola tanárai esetében a tanítás során közvetlenül, mindennap, folyamatosan használt könyvek a tanár teljes munkaviszonya idejére korlátozás nélkül kikölcsönözhetőek.

Azok a dokumentumok, amelyek használata eseti, ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint a tanulók esetében.

A tantestület tagjai azokat a könyveket, amelyek elavultak vagy már nem használatosak visszajuttatják a könyvtárba, ezáltal is biztosítva a nyilvántartások pontosságát, a könyvtár állományának korszerűségét, csökkentve a könyvtári könyvek elkallódásának veszélyét.

4.2.4 Kölcsönzési határidők hosszabbítása, előjegyzés

A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben - két alkalommal meghosszabbítható újabb periódusra. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határidejének hosszabbítása szükség esetén maximálisan 4 hét lehet.

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.

4.3 Csoportos használat

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére az osztályfőnökök, szaktanárok könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat is tarthatnak. A szakórák, foglalkozások megtartásához, a könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad előzetes egyeztetés alapján.

Az informatika tantárgy keretében, a 9. évfolyamon, a pedagógiai programban rögzített

tanmenet szerinti könyvtárhasználati foglalkozásokat a könyvtáros-tanár tartja.

5. A könyvtár egyéb szolgáltatásai:

 • információszolgáltatás,
 • szakirodalmi témafigyelés,
 • irodalomkutatás,
 • ajánló bibliográfiák készítése
 • könyvtárközi kölcsönzés

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, valamint bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt.
Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez, iskolai ünnepélyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.
Igény esetén közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában, a szaktanárok előzetes jelzése alapján.

Az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtáros-tanár, ha ehhez rendelkezik a szükséges berendezésekkel.

5.1 Számítógépes informatikai szolgáltatások

 • iskolai helyi internetes hálózat segítségével információközvetítés
 • számítógépes adatbázis létrehozása (Qulto - Huntéka)
 • Interneten keresztül elérhető országos és világméretű katalógusokhoz való hozzáférés biztosítása
 • dokumentumokhoz való hozzájutás segítése
 • olvasókkal történő információcsere , pl.: e-mail segítségével is

6. Nyitva tartás

A könyvtár a tanév minden tanítási napján nyitva tart. Az alábbiak szerint:

● Hétfő: 7.45 – 16.00

● Kedd: 7.45 – 16.00

● Szerda: 7.45 – 16.00

● Csütörtök: 7.45 – 16.00

● Péntek: 7.45 – 14.00

7. Magatartás a könyvtárban

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges csend és rend megtartása érdekében az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodjanak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének. A rend a tisztaság és a dokumentumok épségének megőrzése miatt az enni-innivalót a könyvtáron kívül kell elfogyasztani. A könyvtári számítógépeket úgy kell használni, hogy az olvasóteremben tartózkodók zavartalanul folytathassák munkájukat. A könyvtár informatikai eszközeinek épségére, szabályos működtetésére mindenkinek kötelessége ügyelni. Amennyiben rongálás történik, akkor a használó anyagi felelősséggel tartozik, s a kárt megtéríteni köteles.

A könyvtári könyv, folyóirat, elektronikus dokumentum valamint a berendezés is köztulajdon; ennek megfelelően kell vigyázni rájuk. Rongálásuk esetén az anyagi felelősséget a károkozó viseli és a kárt köteles megtéríteni.

A polcról levett könyveket mindig az asztalon kell hagyni!

Táskát, kabátot, kikapcsolt mobiltelefont a bejárati ajtónál, a kijelölt helyen kell elhelyezni.

A tanulók a házirend részeként ismerik meg a könyvtárhasználat szabályait, és ezzel ennek betartása rájuk nézve kötelezővé válik.

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO