Könyvtárunkról

 

 

A Kodolányi János Gimnázium Könyvtárának Használati Szabályzata

A könyvtár feladata gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és a használók számára a hozzáférés biztosítása.

1. A könyvtár használóinak köre

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár: az iskola tanárai, tanulói és dolgozói számára nyújt szolgáltatásokat. 

2. Beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni.

A beiratkozás az adatfelvétellel válik teljessé. (Megadandó adatok: név, születési adatok, lakcím, telefon, e-mail., osztály megjelölése, osztályfőnök neve). Kiskorúak és önálló keresettel nem rendelkezőek esetében a gondviselő neve is az alapadatok közé tartozik. A személyes adatok nyilvántartásának biztonságáért a könyvtáros a felelős.
A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak a könyvtári tartozás rendezése után történhet. Ezt a tényt a könyvtáros aláírásával igazolja. A leszámolás megkezdéséről a titkárság és a gazdasági hivatal tájékoztatja a könyvtárat. A könyvtári tartozások rendezéséről szóló igazolás ,- amely aláírás és bélyegző a leszámoló íven - hiánya esetén a leszámolás felfüggesztendő a tartozások rendezéséig.

3. Az állomány jogi és fizikai védelme

Minden olvasó az általa helyben használt, illetve a nevére kikölcsönzött dokumentumért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ezek megrongálása vagy elvesztése esetén a kárt köteles megtéríteni.
Ennek módja

 • egy ugyanolyan dokumentum megvétele.
 • Ha ez nem lehetséges, akkor - egyeztetés alapján - egy másik, hasonló dokumentummal való pótlása.
 • Nem beszerezhető dokumentum esetén az aktuális forgalmi árat köteles befizetni az olvasó az iskola gazdasági hivatalában, majd az erről szóló nyugtát lemásolásra bemutatni a könyvtárban.

Az elveszett dokumentum árát a könyvtár gyarapítására kell fordítani.
A kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönző személy ugyanolyan állapotban köteles visszaszolgáltatni.
A félreértések elkerülése végett a már meglévő rongálódást, hiányokat a könyvtár kölcsönzés előtt jelezi.

3.1 A könyvtárhasználati szabályzat ismertetésének formái:

1. A gimnáziumi képzés 5. a 9. évfolyamán a tanév elején az osztályfőnök a házirend mellékleteként ismerteti.

2. Az iskola honlapján a Könyvtár linkre kattintva olvasható.

3. A könyvtárban elolvashatja minden új beiratkozó.

A könyvtárhasználati szabályzat tudomásul vételét és elfogadását az olvasó beiratkozása jelzi.
A személyi változásokat (osztályváltás, lakcímváltozás stb.) a könyvtárban a könyvtárhasználónak kötelessége bejelenteni.
A lejárt kölcsönzési határidőkről elektronikus levélben értesítést kap az olvasó.
Két sikertelen felszólítás e-mail felszólítás után, figyelmeztetésként tájékoztatjuk az osztályfőnököt, majd a szülőt.

A könyvtárban a diákok csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.

4. A könyvtárhasználat módjai, a könyvtár szolgáltatásai

 • helyben használat
 • kölcsönzés
 • csoportos használat

4.1 Helyben használat

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelô munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. A helyben használat a könyvtár olvasótermében történik.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • kézikönyvtári állományrész;
 • különgyűjtemények (pl. folyóiratok, elektronikus dokumentumtár anyaga, CD, DVD).
A helyben használható dokumentumok tanórára kölcsönözhető minősítést kapnak, mivel a szaktanárok egy-egy tanítási órára kikölcsönzhetik azokat. Indokolt esetben (pl. versenyre való készülés, kiselőadáshoz történő jegyzetelés, stb.) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre a tanulók is kikölcsönözhetik.

A könyvtáros - tanár szakmai segítséget ad:

 • az információforrások használatában
 • a szellemi munka technikájának alkalmazásában
 • a technikai eszközök használatában
 • indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzés biztosításával

4.2 Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros - tanár(ok) vagy könyvtári asszisztens(ek) tudtával lehet kivinni. A könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat az olvasó köteles az előre meghatározott időpontig hibátlanul visszaszolgáltatni.

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Huntéka rendszerű elektronikus adatbázisban nyilvántartott dokumentumok esetében elektronikus kölcsönzés történik. 

 • A „kölcsönözhető könyv" minősítést kapott dokumentumok 4 hétre kölcsönözhetőek.
 • A „kötelező olvasmány" minősítést kapott könyveket 3 hétig használhatják a diákok.
 • A „tartós tankönyvek" kölcsönzése az adott tanév végéig biztosítható.
 • (További részleteket lásd még: VI.sz. melléklet)
 • A „tanórára kölcsönözhető" megjelölést kapott dokumentumok az adott napra vihetők el, indokolt esetben 3 napig is a tanulónál lehet
 • A „tanári segédanyag" minősítést kapott dokumentumokat az adott szaktárgyat tanító kolléga mindaddig használhatja, amig a tantárgy tanításához szükséges

4.2.1 Ingyen tankönyvvel való ellátás

A 2020/21-es tanévtől minden diákunk ingyen tankönyvellátásban részesül. A tankönyvellátás könyvtári kölcsönzéssel valósul meg, ennek megfelelően diákjaink a tanév utolsó tanítási napjáig kötelesek visszaadni a könyvtárnak a „tartós tankönyv" minősítést kapott dokumentumokat a kötelező érettségi tárgyak tankönyvei és kiegészítő anyagai – atlaszok, táblázatok – kivételével..

A gimnázium minden évfolyamán kötelesek a tanulók a tanév utolsó tanítási napjáig azokat a tartós tankönyveket visszajuttatni a könyvtárnak, amelyeket már nem tanulnak tovább és a tantárgy nem kötelező érettségi tárgy.

A visszaadás ütemezése évfolyamonként történik, annak érdekében, hogy a könyvtárban a feladatok szervezhetőek maradjanak. Az osztályfőnök és a tanulók előzetes tájékoztatást kapnak arról, hogy az adott osztály mely napon rendezi adott évi könyvtári tartozásait. Az ütemezés betartása elsősorban a tanulók érdeke, mert csak így biztosítható a gördülékeny lebonyolítás, fennakadás, hosszas várakozás nélküli könyvvisszavétel.

A kötelező érettségi tantárgyak esetében, legkésőbb a szóbeli érettségi vizsga megkezdéséig minden ingyen tankönyv ellátásban részesülő tanuló megtarthatja tankönyveit és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő anyagokat (pl.: függvénytáblázat, történelmi, , földrajzi és irodalmi atlaszokat). Szóbeli érettségi vizsgáját azonban csak akkor kezdheti meg, ha a vizsga igazgatójának vagy osztályfőnökének átadta a könyvtártól kapott írásos igazolást tartozásai rendezéséről.

Az egyes tantárgyak tanulásánál használt nyomtatott munkafüzetek nem minősülnek tankönyvnek, ezeket a tanulók saját forrásból szerzik be.

A korlátozások egyéni elbírálás, alapján feloldhatók (pl. fogyatékkal élő tanuló esetében), Az egyéni helyzetek mérlegelése mindig annak az alapelvnek alapján történik, hogy a könyvtár szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát támogatja.

4.2.2 Az elveszett, megrongálódott dokumentumok árának megtérítése

Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni.

4.2.3 A tanári kar dokumentum-ellátása

Az iskola tanárai esetében a tanítás során közvetlenül, mindennap, folyamatosan használt könyvek a tanár teljes munkaviszonya idejére korlátozás nélkül kikölcsönözhetőek.

Azok a dokumentumok, amelyek használata eseti, ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint a tanulók esetében.

A tantestület tagjai azokat a könyveket, amelyek elavultak vagy már nem használatosak visszajuttatják a könyvtárba, ezáltal is biztosítva a nyilvántartások pontosságát, a könyvtár állományának korszerűségét, csökkentve a könyvtári könyvek elkallódásának veszélyét.

4.2.4 Kölcsönzési határidők hosszabbítása, előjegyzés

A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben - két alkalommal meghosszabbítható újabb periódusra. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határidejének hosszabbítása szükség esetén maximálisan 4 hét lehet.

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.

4.3 Csoportos használat

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére az osztályfőnökök, szaktanárok könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat is tarthatnak. A szakórák, foglalkozások megtartásához, a könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad előzetes egyeztetés alapján.

Az informatika tantárgy keretében, a 9. évfolyamon, a pedagógiai programban rögzített

tanmenet szerinti könyvtárhasználati foglalkozásokat a könyvtáros-tanár tartja.

5. A könyvtár egyéb szolgáltatásai:

 • információszolgáltatás,
 • szakirodalmi témafigyelés,
 • irodalomkutatás,
 • ajánló bibliográfiák készítése
 • könyvtárközi kölcsönzés

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, valamint bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt.
Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez, iskolai ünnepélyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.
Igény esetén közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában, a szaktanárok előzetes jelzése alapján.

Az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtáros-tanár, ha ehhez rendelkezik a szükséges berendezésekkel.

5.1 Számítógépes informatikai szolgáltatások

 • iskolai helyi internetes hálózat segítségével információközvetítés
 • számítógépes adatbázis létrehozása (Qulto - Huntéka)
 • Interneten keresztül elérhető országos és világméretű katalógusokhoz való hozzáférés biztosítása
 • dokumentumokhoz való hozzájutás segítése
 • olvasókkal történő információcsere

6. Nyitva tartás

A könyvtár a tanév minden tanítási napján nyitva tart. Az alábbiak szerint:

● Hétfő: 7.45 – 15.00

● Kedd: 7.45 – 15.00

● Szerda: 7.45 – 15.00

● Csütörtök: 7.45 – 15.00

● Péntek: 7.45 – 14.00

7. Magatartás a könyvtárban

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges csend és rend megtartása érdekében az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodjanak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének. A rend a tisztaság és a dokumentumok épségének megőrzése miatt az enni-innivalót a könyvtáron kívül kell elfogyasztani. A könyvtári számítógépeket úgy kell használni, hogy az olvasóteremben tartózkodók zavartalanul folytathassák munkájukat. A könyvtár informatikai eszközeinek épségére, szabályos működtetésére mindenkinek kötelessége ügyelni. Amennyiben rongálás történik, akkor a használó anyagi felelősséggel tartozik, s a kárt megtéríteni köteles.

A könyvtári könyv, folyóirat, elektronikus dokumentum valamint a berendezés is köztulajdon; ennek megfelelően kell vigyázni rájuk. Rongálásuk esetén az anyagi felelősséget a károkozó viseli és a kárt köteles megtéríteni.

A polcról levett könyveket mindig az asztalon kell hagyni!

Táskát, kabátot, kikapcsolt mobiltelefont a bejárati ajtónál, a kijelölt helyen kell elhelyezni.

A tanulók a házirend részeként ismerik meg a könyvtárhasználat szabályait, és ezzel ennek betartása rájuk nézve kötelezővé válik.

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO