Az iskolai közösségi szolgálat gyakorlata iskolánkban

Az iskola szerződéses partnereinek listája >>

Amennyiben nem találja a listán az Ön által választott szervezetet, kérjük, az alábbi nyomtatványt pontosan kitöltve adják le az iskola titkárságán:


Adatbekérő Együttműködési megállapodáshoz >>

 

2015. január 1-jével hatályba léptek a 2014. évi CV. törvény „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról” elfogadásával az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésére vonatkozó jogszabályok. A változtatás értelmében a következő határidőre módosult a közösségi szolgálat teljesítése: „A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…”.

A változtatás értelmében az érettségi vizsga megkezdéséig teljesítenie kell a diákoknak az 50 óra közösségi szolgálatot. Az 50 óra teljesítése nem az érettségi bizonyítvány kiadásának, hanem az érettségi megkezdésének feltétele.

 
A tanulók maguk választhatják ki iskolájuk lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet szeretnének végezni. Lehetnek javaslataik is, hogy milyen feladatokat látnak célszerűnek elvégezni.

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása." (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudnak kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsék az 50 órát.


Milyen intézmények lehetnek fogadó intézmények?

Azon intézmények, szervezetek köre, amelyek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben felsorolt területeken végzik a tevékenységüket és a feladatkörük ellátásából adódóan alkalmasak a diákok fogadására, továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek eleget tudnak tenni.

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi,

f) polgári és katasztrófavédelmi, rendőrségi

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

h) egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területeken folytatható tevékenység.

 

2020/2012 (VIII.31) EMMI rendelet: A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. §

(4) * A gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) * A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) * az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) * az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) * az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Az iskolai közösségi szolgálat az iskolai tanórarenden kívüli, így szombat és vasárnap vagy bármely szünetben is teljesíthető.

Hogyan kell dokumentálni iskolánkban a diákoknak a tevékenységeket?

A közösségi szolgálat során a tanuló köteles „közösségi szolgálati napló"-t vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, továbbá lehetősége van a tapasztalatairól rövid beszámolót írni.

A tanuló az osztályfőnökének havonta bemutatja a szervezet által leigazolt órát, amit az osztályfőnök az erre rendszeresített osztályösszesítőben vezet.

Törvényi háttér

  • Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény)
  • 2014. évi CV. törvény „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról"
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
  • A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat
  • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO