Az iskolai közösségi szolgálat gyakorlata iskolánkban

Az iskola szerződéses partnereinek listája >>

Amennyiben nem találja a listán az Ön által választott szervezetet, kérjük, az alábbi nyomtatványt pontosan kitöltve adják le az iskola titkárságán:
Formanyomtatvány Együttműködési megállapodáshoz >>

 

2015. január 1-jével hatályba léptek a 2014. évi CV. törvény „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról” elfogadásával az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésére vonatkozó jogszabályok. A változtatás értelmében a következő határidőre módosult a közösségi szolgálat teljesítése: „A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…”.

A változtatás értelmében az érettségi vizsga megkezdéséig teljesítenie kell a diákoknak az 50 óra közösségi szolgálatot. Az 50 óra teljesítése nem az érettségi bizonyítvány kiadásának, hanem az érettségi megkezdésének feltétele.

 
A tanulók maguk választhatják ki iskolájuk lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet szeretnének végezni. Lehetnek javaslataik is, hogy milyen feladatokat látnak célszerűnek elvégezni.

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása." (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudnak kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsék az 50 órát.


Milyen intézmények lehetnek fogadó intézmények?

Azon intézmények, szervezetek köre, amelyek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben felsorolt területeken végzik a tevékenységüket és a feladatkörük ellátásából adódóan alkalmasak a diákok fogadására, továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek eleget tudnak tenni.

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi,

f) polgári és katasztrófavédelmi, rendőrségi

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

h) egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területeken folytatható tevékenység.

 

2020/2012 (VIII.31) EMMI rendelet: A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. §

(4) * A gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) * A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) * az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) * az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) * az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Az iskolai közösségi szolgálat az iskolai tanórarenden kívüli, így szombat és vasárnap vagy bármely szünetben is teljesíthető.

Hogyan kell dokumentálni iskolánkban a diákoknak a tevékenységeket?

A közösségi szolgálat során a tanuló köteles „közösségi szolgálati napló"-t vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, továbbá lehetősége van a tapasztalatairól rövid beszámolót írni.

A tanuló az osztályfőnökének havonta bemutatja a szervezet által leigazolt órát, amit az osztályfőnök az erre rendszeresített osztályösszesítőben vezet.

Törvényi háttér

 • Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény)
 • 2014. évi CV. törvény „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról"
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
 • A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Az iskola által aláírt, folyamatosan bővülő együttműködési megállapodásokban rögzített szervezeteknél lehet teljesíteni a közösségi szolgálatot.  

0. Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium

 1. Fejér M.Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, Polgári védelem
 2. HÉROSZ Fejér Megyei Szervezete
 3. Mária Rádió Közhasznú Egyesület -Mór
 4. Széna Egyesület
 5. Maroshegyi Óvoda
 6. A Szabadművelődés Háza és tagintézményei
 7. Tiszta utak,élő táj Egyesület Pusztaszabolcs
 8. Art Művészeti Egyesület
 9. Hársfalevél Egészségügyi Nonprofit Kft Alcsútdoboz
 10. Fehérvári Kézművesek Egyesülete
 11. Lovasberényi Faluvédő Polgári Egyesület Falukör
 12. Móri Római Katolikus Egyházközösség
 13. Károlyi Alapítvány Fehérvárcsurgó Kastély
 14. Együtt Kőszárhegyért Közhasznú Egyesület
 15. Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesület Viktória Rehabilitációs Központ
 16. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
 17. Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület
 18. Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft
 19. Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda
 20. Hazafelé Idősek Otthona Lovasberény
 21. Radnóti Miklós Ált .Iskola Kazinczy Ferenc tagiskolája, Kincsesbánya
 22. Arany János Óvoda, Általános Iskola,Speciális Szakiskola és EGYMI
 23. Bodajk Nagyközség Önkormányzata
 24. VIDEOTON FC
 25. Echo Innovációs Műhely Fejér Megyei Civil Információs Központ
 26. Pulsar rádió
 27. ORKA Fehérvári Szinkronúszó SE
 28. "Ősiért" Közhasznú Egyesület
 29. Harangszó Alapítvány Ősi
 30. AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
 31. Sárkeresztúr Község Önkormányzata
 32. Fejér Megyei Művelődési Központ
 33. Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága
 34. Velencei Meseliget Óvoda
 35. Vörösmarty Mihály Könyvtár és tagkönyvtárai
 36. Székesfehérvári KEMPO Sportegyesület
 37. Adonyi Szociális Központ - Szabadegyháza telephely.
 38. Szivárvány Óvoda
 39. Csákberény Községi Önkormányzat
 40. Magyar Vöröskereszt Fejér megyei Szervezete
 41. Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
 42. Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda
 43. Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat
 44. Pusztavám
 45. Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI Dunaújváros
 46. Zengő Bölcsöde és Óvoda ,Pusztavám tagóvoda
 47. Országos Polgárőr Szövetség - Városi Polgárőrség Székesfehérvár
 48. Vértesboglár Község Önkormányzata
 49. Csákvár Város Önkormányzata
 50. Kaposi Dogsport Kft
 51. Soponyai Sport Egyesület  
 52. Alpha Segítő Kéz Alapítvány ( ASKA)
 53. Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért
 54. Sárkeszi Község Önkormányzata
 55. Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
 56. Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány       
 57. Napsugár Óvoda Szabadhídvég
 58. KISZI Közös Igazgatású Baptista Óvoda és Általános Iskola – Sárosd
 59. Don Bosco Iskolaház – Polgárdi
 60. „Vigyázó Kéz” Gyermekvédelmi Egyesület
 61. Nádasdladány Község Önkormányzata
 62. Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa
 63. Árpád Úti Óvoda
 64. Vörösmarty Színház
 65. Alba Regia Atlétikai Klub
 66. Köfém Sport Club
 67. Pázmánd Női Kézilabda Sport Egyesület
 68. Fehérvár Infó Kft.
 69. Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
 70. Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesület
 71. Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 72. Várkerti Általános Iskola és Szakiskola Inotai Tagiskola
 73. Alba Volán Sportclub
 74. Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
 75. Fehérvári Badminton Egyesület
 76. Alba Prevent Kft.
 77. Hullámhegy Egyesület
 78. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
 79. Söréd Község Önkormányzata
 80. Rákóczi úti Óvoda
 81. Classic-Horse 1975 Kft.
 82. THURY-VÁR Nonprofit Kft.
 83. Enyingi Városi Bölcsöde
 84. Családsegítő Alapítvány
 85. Aranyeső Alapítvány az Egészséges Emberért
 86. Úrhidai Tündérkert Óvoda
 87. Soponya Község Önkormányzata
 88. Úrhida Község Önkormányzata
 89. Pátka Község Önkormányzata
 90. Pázmánd Női Kézilabda Sportegyesület
 91. Alba Sansz Kulturális Alapítvány
 92. Táska Rádió
 93. Batthyány Lajos Általános Iskola, Szabadbattyán
 94. Füle Község Önkormányzata
 95. Tóvárosi Általános Iskola
 96. Nagycsaládos Egyesület Mezőfalva
 97. Szociális Alapszolgáltatási Központ
 98. Móri Fúvószenei Egyesület
 99. Mozgalmas Időskorért Egészségmegőrző és Prevenciós Közhasznú Egyesület
 100. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft., Pákozd
 101. Kodolányi János Főiskola
 102. Ficánkoló Óvoda, Sárkeresztes
 103. Veterán Katonai Hagyományörző Egyesület
 104. Bice-Bóca, Hátrányos helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete
 105. Móri KSC
 106. FŐNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület
 107. Mentők a Mentőkért Mór és Térsége Alapítvány
 108. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete
 109. Balinka Község Önkormányzata
 110. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
 111. Dragon Aqua SE
 112. Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete
 113. Amatőr Futball Club Nádasdladány
 114. Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány
 115. Alba Régia Táncegyesület
 116. Pétfürdői Közösségi ház és Könyvtár
 117. Magyaralmás Község Önkormányzata
 118. Bodajk Város Önkormányzata
 119. "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Óvodája
 120. Vajta Község Önkormányzata
 121. Táci Százszorszép Óvoda Etalonsport Tagóvodája
 122. Tác Község Önkormányzata
 123. RONIN-FIGHT TEAM Harcművészeti és Szabadidős Egyesület
 124. Lovasberény, Római Katolikus Plébánia
 125. Szabadegyháza Község Önkormányzata
 126. YFU Hungary Nemzetközi Diákcsere Program
 127. Pusztavám Római Katolikus Plébánia
 128. Kodolányi Masita FRKE
 129. Pákozd Nagyközség Önkormányzat
 130. Jenői Polgárőr Egyesület
 131. Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 132. Zentai Mitama Aikido Dojo
 133. Aba Város Fúvószenekara Egyesület
 134. MÁV Előre SC
 135. Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
 136. Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület
 137. Alba Regia Szimfonikus Zenekar
 138. Csókakő Községi Önkormányzat
 139. Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
 140. Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület
 141. Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
 142. Siófok Város Óvodája és Bölcsödéje
 143. Polgárdi Város Önkormányzata
 144. Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület
 145. Móri Pitypang Óvoda
 146. Zámolyi Rege Egyesület
 147. Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI
 148. Abai Hétszínvirág Óvoda
 149. Forse Kft.
 150. Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsöde
 151. Európa Ifjúsága Egyesület
 152. Látótér Alapítvány
 153. Főnix Gold FC. Utánpótlás-nevelő Sportegyesület
 154. Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület
 155. Alba Regia KSE
 156. Magyar Nemzeti Múzeum
 157. Szabad Tér Egyesület
 158. Ylka Bt. Ari Kupsus Gallery
 159. XL-Fittlesz KFT.
 160. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 8.számú Bölcsőde
 161. King's Gold Lovas SE
 162. B-Cool Dance Team Sportegyesület
 163. Mór Városi Sportegyesület
 164. Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület
 165. Kálozi Szent István Általános Iskola
 166. Csőszi Református Egyházközség
 167. Bodajki Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskola
 168. Érted Vagyunk Speciáis Szakiskola és EGYMI
 169. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
 170. Kríziskezelő Központ
 171. Sukorói Óvoda
 172. Egyesített Szociális Intézmény
 173. Szabadbattyáni ÁMK, Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
 174. Napsugár Lovasiskola
 175. Fehérvár KC
 176. Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
 177. Velencei-tavi Vizi Sportiskola
 178. Bodajki Általános Iskola
 179. Alba Regia SC
 180. Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület
 181. Fehérvár Vízilabda Sportegyesület
 182. Isztimér Község Önkormányzat
 183. Seregélyesi Pelikán DSE
 184. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztófavédelmi Kirendeltség
 185. Hétvezér Általános Iskola
 186. Fehérvár Kiskút Tenisz Klub
 187. Felix Promotion Kft.
 188. Végső Vár Alapítvány
 189. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
 190. Országos Mini-Futball Szövetség
 191. SZIFIGYET Kft., Tóparti Idősek Otthona
 192. Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
 193. AlbaRG SE
 194. Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége
 195. Labdarúgás Utánpótlásért Alapítvány Baja
 196. Kormorán Sporthargász Egyesület
 197. Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
 198. Echo Innovációs Műhely
 199. Fehérvár F.C. Kft.
 200. Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi Telephely
 201. Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány
 202. VADEX Mezőföldi Zrt.
 203. Lajoskomáromi Szabadidő Egyesület
 204. Református Egyház Mór
 205. Extrém Generáció Egyesület
 206. Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
 207. BEMKK Petőfi Művelődési Központ
 208. Iszkaszentgyörgz Község Önkormányzat
 209. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona - Polgárdi telephely
 210. Mustang Sportegyesület
 211. Könyvtár és Művelődési Ház Pusztaszabolcs
 212. Perkátai Általános Művelődési Központ
 213. Seregélyesi Baptista Általános Iskola és A.M.I.
 214. Pusztaszabolcsi Sport Club
 215. Enyingi Szirombontogató Óvoda
 216. Csóri Alkotó Közösség Egyesület
 217. Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
 218. Szirombontogató Óvoda, Enying
 219. Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület
 220. Pákozdi Kulturális Egyesület
 221. Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület
 222. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda
 223. Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesület
 224. Digitális Tudásért Alapítvány
 225. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 226. "Teljes Élet" Szociális Alapítvány
 227. Barátfüle Kulturális és Szabadidős Egyesület
 228. Szent István Király Múzeum
 229. Primafitt Sportegyesület
 230. Fejér Megyei Kormányhivatal
 231. Köfém Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
 232. Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola
 233. Méhészek
 234. Fri-Medicina Kft.
 235. Szabadbattyáni Római Katolikus Plébánia
 236. Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ
 237. Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
 238. Kincsesbánya Művelődési Ház Könyvtár
 239. Balance RG Sportegyesület
 240. "Family Tree" Triatlon és Szabadidős Sportegyesület
 241. Felsőváros Óvoda
 242. Perkátai Polgárőrség
 243. Zámoly Község Önkormányzata
 244. Napsugár Óvoda
 245. Mátészalkai Viktória Önálló Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesület (Vitória ULE)
 246. Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola
 247. Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája
 248. Soponya és Környéke Vadásztársaság
 249. Echo Innovációs Műhely (Kaptár fenntartója)
 250. Felcsút Községi Önkormányzat
 251. Babtista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája
 252. Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület
 253. Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 254. Tálos Edit Alapítvány
 255. Székesfehérvári István Király Általános Iskola
 256. Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola
 257. Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
 258. Hétszínvilág Baptista Óvoda és Bölcsöde
 259. Sárkeresztes Község Önkormányzata
 260. Gyöngyvirág Óvoda- Székesfehérvár- KindergartenMaiglöckchen
 261. Mátészalkai Viktória Önálló Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesület
 262. Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola
 263. Kálozi Szent István Általános Iskola
 264. Mátyásdomb Község Önkormányzata
 265. Hit Gyülekezete - dunaújvárosi gyülekezet
 266. BVSC-Zugló
 267. Magyalmási Polgárőr Egyesület
 268. Csór Truck-Trailer Football Club
 269. Bodzavár Alapítvány
 270. Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület
 271. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
 272. Tarsoly Ifjúságért Egyesület
 273. Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
 274. Fehérvár Enthroners SE
 275. Székesfehérvári Balett Színház
 276. Székesfehérvári Németh László Általános Iskola
 277. Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület
 278. Egészségfejlesztési Iroda, Bicske
 279. Életöröm Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
 280. Sukoró Község Önkormányzata
 281. VVT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft.
 282. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7-es számú Bőlcsöde
 283. Háromhárs Óvoda, Alcsútdoboz
 284. Kabóka Lovastanya Kft.
 285. Pátkai Csemetekert Óvoda
 286. Ürgehegyi Lovassport Egyesület
 287. Városi Könyvtár Polgárdi
 288. Sárbogárdi Zengő Óvoda
 289. Káloz Község Önkormányzata
 290. Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
 291. Gánt Község Önkormányzata
 292. Maroshegy Egészségéért Egyesület
 293. Magyar Agrár-,Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
 294. Rotpunkt Sziklamászó Egyesület
 295. Meseház Óvoda - Bölcsöde Eszterlánc Tagóvodája
 296. Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája
 297. Magyaralmási Református Egyházközség
 298. Sport-Önként Egyesület
 299. Ararny János EGYMI Ezredéves Tagintézménye
 300. Zentai Úti Általános Iskola
 301. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Enying
 302. Csóri Csivitelő Óvoda
 303. Varkocs György Boxclub
 304. Csákvár Város Önkormányzata, Csákvár Mese_Vár Óvoda és Bölcsöde
 305. Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda
 306. Csákvári Evangélikus Egyházközség
 307. Zámolyi Gyerekbarát Egyesület
 308. STRASSZ Életmód Egyesület
 309. Kisláng Község Önkormányzata
 310. Magyar Nemzeti Levéltár
 311. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
 312. Fehér Patkó Lovasudvar Sportegyesület
 313. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium
 314. Dunaújvárosi Tankerületi Központ
 315. Sakk-Logosz Szabó KFT
 316. Úrhidai Lovas Egyesület
 317. Alba Bianca Tennis Club
 318. Hétpettyes Óvoda Mese-Vár Tagóvodája
 319. Sárszentmihály Községi Önkormányzat
 320. Iszkaszentgyörgyi Általános iskola
 321. Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda
 322. Floriana Egyesület
 323. Flash Aerobik SE
 324. Nemzeti Élelmiszerlánc-bitonsági Hivatal
 325. Zsigmond Lajos E.V.
 326. Fehérvár AV19 SC
 327. Viktória Rehabilitációs Központ
 328. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Gépészeti és Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék
 329. Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola
 330. Fitten Várpalotáért Szabadidő- és Sportegyesület

 Segédlet

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO